Regulamin sklepu internetowego www.namaszynie.com

 

1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Sklep internetowy namaszynie.com, zwany dalej „Sklepem internetowym”, prowadzony jest przez Marzene Półćwiartek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Na Maszynie Justyna Wójcik, Przyjaźni 4a/1, 53-030 Wrocław, NIP 6342625344 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną dalej „Sprzedającym”.

1.2. Sprzedający świadczy usługi w zakresie sprzedaży odzieży oraz akcesoriów prezentowanych na stronach Sklepu internetowego, zwanych dalej „Towarem”, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

1.3. Regulamin sklepu internetowego namaszynie.com, zwany dalej „Regulaminem”, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 j.t. ). Regulamin udostępniany jest Klientom przed zawarciem umowy nieodpłatnie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.namaszynie.com, w zakładce Regulamin (http://namaszynie.com/content/3-regulamin. Klient ma prawo Regulamin ten pobrać i sporządzić jego wydruk. Regulamin udostępniany jest także na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym Klient się posługuje.

1.4. „Klientem” w rozumieniu Regulaminu jest dokonująca zamówienia lub rejestrująca swoje konto w ramach Sklepu internetowego pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, przy czym „konsument” lub „Klient będący konsumentem, w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego” oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, chyba że aktualnie obowiązująca treść art. 22(1) Kodeksu cywilnego stanowi inaczej.

1.5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych oraz dokonywanie na nich czynności, podłączenia do Internetu, użycia przeglądarki internetowej oraz posiadania aktywnej skrzynki poczty elektronicznej, umożliwiającej odbiór wiadomości e-mail. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania Sklepu internetowego przy użyciu następujących przeglądarek:

a) Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub 

b) Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub

c) Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub

d) Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub

e) Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy.

Dodatkowo minimalna rozdzielczość ekranu, pozwalająca na wygodne przeglądanie stron Sklepu internetowego to 1024x768 pikseli.

 

1.6. Wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności naruszający dobra osobiste Sprzedającego lub osób trzecich, zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego, w tym dostarczanie za jego pośrednictwem treści o charakterze bezprawnym, jest zakazane.

 

2. Dokonywanie zakupów

 

2.1. Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym możliwe jest w każdym dniu i o dowolnej porze, z zastrzeżeniem, iż realizacja zamówień złożonych poza normalnymi godzinami roboczymi (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt, godz. 8.00 – 16.00) rozpocznie się w najbliższym dniu roboczym.

 

2.2. Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym następuje drogą elektroniczną, w ramach której adres e-mail i hasło Klienta stanowią wyłączny sposób jego identyfikacji i zamówienia skutecznie złożone z użyciem ww. elementów będą prawnie wiążące dla stron.

 

2.3. Złożenie zamówienia jest możliwe po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym, które następuje po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, dostępnego w zakładce Zaloguj się (www.namaszynie.com/logowanie). Po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, wysłana zostaje wiadomość, zawierająca link do aktywacji konta. Kliknięcie linku aktywuje konto Klienta w Sklepie internetowym. Rejestracja w Sklepie internetowym nie obliguje Klienta do złożenia żadnej minimalnej ilości zamówień.

 

2.4. Udzielenie przez Klienta wszelkich informacji, w tym dotyczących jego danych osobowych, jest dobrowolne, jednakże zaniechanie podania informacji, oznaczonych jako wymagane, spowoduje, iż konto nie będzie mogło zostać zarejestrowane, a zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane.

 

2.5. W celu wysłania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient:

a) otwiera stronę internetową www.namaszynie.com,

b) loguje się do swojego konta, dostępnego w zakładce Zaloguj się (www.namaszynie.com/logowanie),

c) kierując się zawartymi na stronie informacjami oraz wyświetlanymi komunikatami, dokonuje wyboru Towaru, poprzez dodanie poszczególnych pozycji do koszyka, a także dokonuje wyboru sposobu dostawy i płatności,

d) akceptuje przedstawione mu podsumowanie wybranego Towaru, sposobu i kosztu płatności oraz sposobu i kosztu dostawy, poprzez kliknięcie przycisku Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty,

e) składa zamówienie na dostarczenie mu Towarów umieszczonych w koszyku, poprzez kliknięcie przycisku  Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty.

 

2.6. W przypadku woli zakupu Towaru spoza asortymentu prezentowanego w Sklepie internetowym, według indywidualnych wytycznych Klienta, Klient składa zamówienie wysyłając do Sprzedającego wiadomość, zawierającą opis cech Towaru, na adres podany w zakładce Kontakt (www.namaszynie.com/kontakt).

 

2.7. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

 

2.8. Po otrzymaniu zamówienia Klienta, Sprzedający potwierdza wszystkie istotne elementy zamówienia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, a także sprawdza dostępność zamówionego Towaru. W przypadku wyczerpania zapasów Towaru, na który Klient złożył zamówienie, Sprzedający informuje o tym fakcie Klienta e-mailem. Sprzedający może także zaproponować wydłużony czas oczekiwania na dostawę zamówionego przez Klienta Towaru. W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z zamówienia lub wyrazić zgodę na wydłużony termin oczekiwania na dostawę Towaru. W razie braku odpowiedzi ze strony Klienta, zamówienie zostanie anulowane.

2.9. Potwierdzenie dostępności Towaru i skierowania zamówienia do realizacji następuje wraz z prośbą o dokonanie zapłaty poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym, zgodnie z którą Sprzedający zobowiązuje się doręczyć Klientowi Towar i przenieść na Klienta jego własność, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Sprzedającemu cenę oraz pokryć uzgodnione koszty transakcji.

 

2.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 

3. Dostawa Towaru

 

3.1. Dostawa Towarów odbywa się w sposób przez Klienta wybrany w czasie dokonywania zamówienia. Koszty dostawy zostaną wskazane Klientowi w czasie składania zamówienia oraz potwierdzone w e-mailu, o którym mowa w punkcie 2.8 powyżej. Aktualnie dostępne sposoby oraz koszty dostawy określone są także na stronie Sklepu internetowego w zakładce Płatność i koszt dostawy (http://namaszynie.com/content/1-delivery).

 

3.2. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 14 dni, licząc od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego lub koncie paypal zapłaty za Towar. Termin ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w punkcie 2.8. powyżej, w której Klient zaakceptuje wydłużony termin dostawy.

 

3.3. Przy odbiorze przesyłki Klient powinien sprawdzić jej stan, celem umożliwienia wszczęcia ewentualnej procedury reklamacyjnej u przewoźnika. W przypadku, gdy przesyłka posiada widoczne uszkodzenia, Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzając z udziałem doręczyciela odpowiedni protokół oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedającego, przesyłając mu kopię ww. protokołu.

 

4. Płatności.

 

4.1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za zamówiony Towar, wykorzystując jeden z niżej podanych sposobów:

a) płatność przelewem  na rachunek bankowy Sprzedającego, podany podczas realizacji zamówienia

b) gotówką przy odbiorze osobistym

4.2. Ceny Towarów podawane są w polskiej walucie i zawierają kwotę podatku VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy ani kosztów związanych z wybranym sposobem płatności, o których Klient informowany jest osobno, najpóźniej na początku składania zamówienia

 

4.3. W przypadku sprzedaży na rzecz Klienta niebędącego konsumentem Sprzedający dokumentuje sprzedaż fakturą VAT, którą doręcza wraz z Towarem lub w formie elektronicznej na podany przez klienta w czasie logowania adres mailowy. Faktura VAT wystawiana jest także w przypadku sprzedaży na rzecz konsumenta, o ile Klient wyrazi takie życzenie i poinformuje o tym Sprzedającego.

 

5. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

 

5.1. Klient będący konsumentem, w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego,   może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, liczonym od dnia doręczenia Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy. Szczegółowe pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz jego realizacji, a także formularz odstąpienia od umowy sprzedaży dostępne są w zakładce: Odstąpienie od umowy sprzedaży (http://namaszynie.com/content/5-odstapienieodumowy).

5.2. W razie odstąpienia od umowy zgodnie z punktem poprzedzającym, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Strony zwracają sobie wzajemnie otrzymane świadczenia niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, przy czym Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy w wysokości odpowiadającej najtańszemu, zwykłemu sposobowi dostarczenia, oferowanemu przez Sprzedającego, a Klient zwraca Sprzedającemu Towar w stanie nowym, nienaruszonym, nie noszącym śladów użytkowania , na następujący adres:

Na Maszynie Justyna Wójcik

Przyjaźni 4a/1

53-030 Wrocław

5.3. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy obciążają Klienta.

5.4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

5.5. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku Klientów niebędących konsumentami, a w przypadku konsumentów - w przypadku Towarów wykraczających poza standardową ofertę Sklepu internetowego, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

 

5.6. Odsyłany Towar Klient powinien zapakować sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami w czasie transportu.

 

6. Reklamacje.

 

6.1. Sprzedający ma prawny obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.

6.2. Sprzedający odpowiada wobec Klienta tytułem rękojmi, za wady fizyczne i prawne Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie i na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.

 

6.3. Klienci będący konsumentami składają reklamacje Sprzedającemu w dowolnej, wybranej przez siebie formie, umożliwiającej Sprzedającemu zapoznanie się z treścią reklamacji. Reklamacja powinna zawierać wskazanie, na czym polega wadliwość Towaru oraz żądanie Klienta.

6.4 Klient powinien zawiadomić Sprzedającego o wadzie Towaru przed upływem roku od jej stwierdzenia, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru Klientowi, pod rygorem utraty uprawnień przysługujących z tytułu tejże niezgodności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Dla Klientów będących konsumentami, bieg terminu do zawiadomienia Sprzedającego o wadzie nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru Klientowi.

 

6.5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

6.6. Klient będący konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

.

6.7. Od umowy nie może odstąpić, gdy wada Towaru jest nieistotna.

 

6.8. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni, liczonym od dnia doręczenia Sprzedającemu reklamacji Klienta, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. W przypadku zasadności reklamacji, Sprzedający informuje o tym Klienta, podając także czas oczekiwania, w ciągu którego żądania Klienta zostanie spełnione. Sprzedający spełnia żądanie Klienta w najkrótszym możliwym czasie, nie dłuższym niż podany Klientowi w informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

 

6.9 Klient odsyła reklamowany Towar na adres podany w punkcie 5.1. powyżej. Odsyłany Towar Klient powinien zapakować sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami w czasie transportu.

  

7. Ochrona danych osobowych

 

7.1. Sprzedający przetwarza oraz chroni dane osobowe Klientów na zasadach określonych prawem, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2002.101.926 j.t. ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.).

 

7.2. Podając przy składaniu zamówienia lub rejestracji w Sklepie internetowym swoje dane osobowe, Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji umowy. Klient może też wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep internetowy (np. Newsletter).

 

7.3. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

 

7.4. Klient ma prawo do edycji, poprawiania lub zmiany danych, a także do ich usunięcia, w każdym czasie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz logistycznych,   Sprzedający podejmuje środki zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Klientów.

 

7.5. Polityka prywatności stosowana przez Sklep internetowy, w tym dotycząca plików Cookies, określona jest w zakładce Polityka prywatności (http://namaszynie.com/content/2-politykaprywatnosci).

 

8. Postanowienia końcowe

 

8.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym miejscowo według obowiązujących przepisów prawa.

8.2 Klient uprawniony jest także do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dostępne są pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl., a także na stronach internetowych i w siedzibach rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

8.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 

8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

 

8.5. Wszelkie uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego można składać na adresy podane w zakładce Kontakt (http://namaszynie.com/kontakt), a także za pośrednictwem portalu Facebook (https://www.facebook.com/namaszynie).

 

8. 6. Niniejszy Regulamin nie narusza żadnych praw Klienta, przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu z obowiązującym prawem, postanowienie to nie będzie miało zastosowania.

 

8.7. Regulamin obowiązuje od dnia 07.04.2018.