Regulamin sklepu

REGULAMIN 
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.namaszynie.com


1. DEFINICJE 
Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

- Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w ramach sklepu internetowego www.namaszynie.com

- Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

- Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.namaszynie.com

- Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.namaszynie.com

Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym.

- Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Na Maszynie Justyna Wójcik, ul. Przyjaźni 4a/1, 53-030 Wrocław, NIP:6342625344, REGON: 022426354 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu. 

- Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zm.).

- Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

- Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

- Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

- Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 


2.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.namaszynie.com

2.2. Sklep internetowy działający pod adresem www.namaszynie.com prowadzony jest przez Na Maszynie Justyna Wójcik, ul. Przyjaźni 4a/1, 53-030 Wrocław, NIP:6342625344, REGON: 022426354.

2.3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę www.namaszynie.com

2.4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.5. Regulamin znajduje się na stronach sklepu internetowego www.namaszynie.com

2.6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich.

2.7. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wycofania ze sprzedaży towarów, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

2.8. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, ze ustawienia wyświetlania jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, sklep internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta.

2.9. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Zmiana ta nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji. Cennik kosztów dostawy znajduje się na stronie sklepu www.namaszynie.com i jest dostępny w każdym czasie.

2.10. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zamówiony towar przelewem bankowym.

3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.1. Zamówienia towarów w sklepie internetowym www.namaszynie.com można składać poprzez formularz zamówień, stanowiący integralną część platformy sklepu. 

3.2. Zamówienia może dokonać Klient, który poda dane wymagane do realizacji zamówienia.

3.3. Można złożyć jednorazowe zamówienie bez konieczności zakładania konta w sklepie internetowym. 

3.4. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany przez ich dodanie do koszyka.

3.5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3.6. Klient składając zamówienie wybiera sposób dostarczenia przesyłki, której koszty doliczane są do wartości zamówienia. Koszt dostarczenia zamówionego towaru wraz z kosztami przesyłki ponosi Klient. 

3.7. Klient spoza kraju Unii Europejskiej poza kosztami przesyłki ponosi dodatkowo koszty związane z opłatami celnymi – opłaty te są doliczane do wartości zamówienia.

3.8. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep internetowy (potwierdzenie zamówienia).

3.9. W razie potrzeby anulowania zamówienia Klient powinien jak najszybciej skontaktować się ze sklepem internetowym poprzez e-mail:manufakturanamaszynie@gmail.com lub formularz kontaktowy dostępny na stronie sklepu www.namaszynie.com.

4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ- DOSTAWA 

4.1. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych i adresowych do wysyłki.

4.2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00. 

4.3. W przypadku niedostępności zamówionego towaru Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie w celu podjęcia decyzji o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa jego realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na towar brakujący, zamiana brakującego towaru na inny dostępny w sklepie, anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione towary w przypadku przedpłaty na konto).

4.4. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta. 

4.5. Sklep internetowy realizuje zamówienia w terminie od 2 do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty za zamówienie na konto bankowe sklepu.

4.6. Dane do przelewu: Na Maszynie Justyna Wójcik, ING Bank Śląski, nr konta 31 1050 1575 1000 0091 4812 4283, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

4.7. Towary zamówione w sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

4.8. Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone. Przed podpisaniem odbioru przesyłki należy dokładnie obejrzeć opakowanie. W przypadku widocznych istotnych uszkodzeń, Klient nie powinien odebrać przesyłki, należy wtedy sporządzić protokół szkody w obecności listonosza lub kuriera.

4.9. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód sprzedaży (paragon lub faktura). 


5. WARUNKI REKLAMACJI 

5.1. Każda rzecz kupiona w Sklepie internetowym może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z umową.
5.2. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

5.3. Reklamację można złożyć drogą pocztową lub elektroniczną na adres manufakturanamaszynie@gmail.com. W przypadku złożenia reklamacji, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia.

5.4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, po jej uznaniu, zostaną zastosowane reguły określone w przepisach prawa. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia i następnie w przypadku zasadności wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany stan magazynowy), zwróci cenę wadliwego towaru. W przypadku, gdy Sprzedający dokonuje zwrotu ceny za wszystkie towary wchodzące w skład danego zamówienia, Sprzedający zwróci Klientowi również koszty wysyłki towaru ze sklepu do Klienta, jeżeli Klient był nimi obciążony i zostały one uiszczone przy zamówieniu. Za wspólną zgodą Klienta oraz Sprzedającego możliwa jest także , wymiana reklamowanego towaru na inne dostępne w sklepie towary.

5.5. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji i zwrotu Towaru.


6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROT 

6.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny i zwrócić towar w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

6.2. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie przez Klienta, przed upływem ww. terminu oświadczenia na piśmie lub drogą elektroniczną na adres manufakturanamaszynie@gmail.com o odstąpieniu od umowy.

6.3. Zwracany produkt wraz z formularzem zwrotu i dowodem zakupu, należy odesłać na adres: Na Maszynie Justyna Wójcik, Przyjaźni 4a/1, 53-030, Wrocław.

6.4. Formularz odstąpienia stanowi załącznik do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).6.5. Zwracany Towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że Towar nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem). Ponadto Towar powinien posiadać wszystkie metki i etykiety.

6.6. Klient otrzyma zwrot ceny za zwracany Towar, a w przypadku, gdy Klient zwraca wszystkie towary wchodzące w skład danego zamówienia – również zwrot kosztów wysyłki towaru ze sklepu do Klienta, jeżeli Klient był nimi obciążony i zostały one uiszczone przy zamówieniu, od którego Klient odstępuje w całości.

6.7. Klient ponosi koszty zwrotu Towaru.


7. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM 

7.1. Sklep internetowy nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.  
7.2. Sklep internetowy dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku: 

7.2.1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją; 

7.2.2. zwrotu towaru przez Konsumenta (odstąpienie od umowy), w tym przypadku Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

7.2.3. uznania reklamacji lub braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny. 

7.3. Sklep internetowy dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, tj. na rachunek bankowy Konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.4. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli:

7.4.1. pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego,

7.4.2. gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu,

7.4.3. jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego. 

8.ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 

8.1. Na Maszynie Justyna Wójcik, Przyjaźni 4a/1, 53-030, Wrocław, NIP 6342625344 prowadzi sprzedaż towarów poprzez sklep internetowy www.namaszynie.com 

8.2. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej.

8.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych. 

8.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 

8.4.1. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach sklepu internetowego jedynie dla własnego użytku osobistego, 
8.4.2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,

8.4.3. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa np. propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste osób trzecich,

8.4.4. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

8.5. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sklep internetowy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego na adres: manufakturanamaszynie@gmail.com. W zawiadomieniu należy podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego. Sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to było niemożliwe do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


9. DANE OSOBOWE

9.1. Administratorem danych osobowych jest Na Maszynie Justyna Wójcik, ul. Przyjaźni 4a/1, 53-030 Wrocław, NIP 6342625344, REGON 022426354.

9.2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. 

9.3. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. 

9.4. Klient ma prawo do wycofania w każdym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Klient ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także ma on prawo do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

9.5. Wszystkie gromadzone dane osobowe wykorzystywane są do realizacji zamówień oraz za zgodą Klienta w celu informowania go o aktualnych promocjach i przecenach w sklepie internetowym.

9.6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep internetowy danych osobowych może uniemożliwić świadczenie przez sklep internetowy usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym.

9.7. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

9.8. Szczegółowe informacje na temat danych osobowych są dostępne pod adresem: http://namaszynie.com/strona/polityka_prywatnosci


10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

10.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie sklepu internetowego .
10.2. Właściwość miejscową sądu rozstrzygającego ewentualne spory powstałe pomiędzy Na Maszynie Justyna Wójcik, a Klientem określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustaw: Kodeks cywilny, o prawach konsumentów, o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz o ochronie danych osobowych.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów